2011年10月20日 星期四

<不合格公民團> 【擬參選人介紹】đàm vân phúchọ tên:đàm vân phúc

tuổi: 34

nơi sinh: IndonesiaHoa kiều,

Quan hệ với Đài Loan:Tôi đến với Đài Loan trong 17 năm

Thân phận hien tai: Giấy chứng nhận thường trú lâu dài

Quan điểm của tôi về cải cách chính trị của Đài Loan:

◎ đầy đủ của cuộc sống ở Đài Loan, công dân nước ngoài có một thời gian nhất định các quyền chính trị khu vực như quyền bầu cử, vv◎ thành lập pháp Yuan Ngoại giao Ủy ban người◎ đơn giản hóa các quy định và thủ tục kết hôn nước ngoài◎ bãi bỏ các công dân nước ngoài làm việc thời hạn tại Đài Loan◎ bãi bỏ quốc tịch nhất định của người nước ngoài yêu cầu những người nắm giữ bất động sản tại Đài Loan

Tôi có thể làm gì cho Đài Loan ?
◎ để giúp công dân nước ngoài thích ứng nhanh chóng hơn và hội nhập vào cuộc sống tại Đài Loan◎ văn hóa nước ngoài có thể làm phong phú thêm nền văn hóa Đài Loan, sự hình thành của cái gọi là Toàn cầu hóa◎ cơ cấu xã hội sẽ làm cho Đài Loan cạnh tranh hơn trên trường quốc tế như Singapore, Hồng Kông, một loạt các cấu trúc xã hội1 則留言: